پوشش هاي ديواره دار چند ضلعي مدلV
اين نوع پوشش ديواره دار مانند مدل D بوده و تنها مقطع ساخت آن به صورت 8 ضلعي با شيب دو طرفه مي باشد.در صورتی كه عرض پوشش متحرك از 9/5 متر بيشتر باشد با  اين فرم ساخته شده و از  پروفيلهای مخصوص برای اين عرض استفاده خواهد شد .در ديواره های جانبی امكان نصب پنجره های كشوئی وجود دارد .جهت باز شدن پوشش از وسط به دو طرف در طول خواهد بود.
حداكثر عرض براي اجراي اين نوع پوشش 17 متر مي باشد

RSS
3
3
جزئیات
a
a
جزئیات
b
b
جزئیات
c
c
جزئیات
P4367-01
P4367-01
جزئیات
P4367-02
P4367-02
جزئیات
P4367-05
P4367-05
جزئیات
P4367-06
P4367-06
جزئیات
P4367-07
P4367-07
جزئیات
P4367-08
P4367-08
جزئیات
P4367-09
P4367-09
جزئیات
P4422-06
P4422-06
جزئیات
P4422-07
P4422-07
جزئیات
P4422-08
P4422-08
جزئیات
P4422-11
P4422-11
جزئیات