پوشش هاي ديواره دار چند ضلعي مدل E
اين نوع پوشش به صورت چهاروجهي با شيب دو طرفه ساخته مي شود. در اين نوع پوشش ارتفاع حداكثر در راس سازه نسبت به پوششهای ديواره دار ديگرميتواند كمتر باشد و برای جاهائی كه محدوديت ارتفاع دارند مناسبتر است.امكان نصب پنجره های كشوئی در ديواره های جانبی در اين نوع پوشش نيز وجود دارد.
حداكثرعرض براي ساخت چنين پوششي 7 متر مي باشد

RSS
2
2
جزئیات
3
3
جزئیات
4
4
جزئیات
5
5
جزئیات
11
11
جزئیات
12
12
جزئیات
79
79
جزئیات
81
81
جزئیات
12428-Ind Cln Rm 01 (2)_jpg_425x425_q85
12428-Ind Cln Rm 01 (2)_jpg_425x425_q85
جزئیات
15990-Ind Cln Rm 01 (15)_jpg_425x425_q85
15990-Ind Cln Rm 01 (15)_jpg_425x425_q85
جزئیات
29709-r-P1010725_JPG_425x425_q85
29709-r-P1010725_JPG_425x425_q85
جزئیات
98072-r-P1010720_JPG_425x425_q85
98072-r-P1010720_JPG_425x425_q85
جزئیات
anim8-ASE-5M-R2a
anim8-ASE-5M-R2a
جزئیات
anim8-ASE-5M-R2a
anim8-ASE-5M-R2a
جزئیات
P4335-01
P4335-01
جزئیات
P4335-02
P4335-02
جزئیات
P4335-03
P4335-03
جزئیات
P4335-04
P4335-04
جزئیات
P4346-03
P4346-03
جزئیات
P4346-04
P4346-04
جزئیات
P4357-01
P4357-01
جزئیات
P4357-05
P4357-05
جزئیات
P4357-07
P4357-07
جزئیات
P4357-08
P4357-08
جزئیات
P4357-09
P4357-09
جزئیات
P4487-06
P4487-06
جزئیات
P4487-07
P4487-07
جزئیات
P4487-08
P4487-08
جزئیات
P4494-08
P4494-08
جزئیات
P4494-10
P4494-10
جزئیات
P4494-11
P4494-11
جزئیات