پوشش های گردقوسي شكل
اين پوشش ها به صورت كماني از يك دايره فرضي انتخاب و ساخته مي شوند.
ارتفاع قوس در بزرگترين سگمنت متحرك معمولا  به اندازه ای انتخاب مي شود كه هنگام نصب درب ورودی بر روی آن حداقل 190 سانتيمتر ارتفاع داشته باشد. حداقل ارتفاع قوسها نيز بايد به اندازه ای انتخاب گردد كه با توجه به زاويه قراركيری قطعات متحرك بر روی ريلها امكان حركت روان بر روی آن را حفظ نمايد.
هنگام بسته بودن سقف در كنار اين نوع پوشش و در طول آن امكان ايستادن و يا تردد افراد بصورت ايستاده وجود ندارد. در صورت نياز به فضايي براي نشستن و يا به عنوان رختكن مي بايست از طول پوشش به عنوان فضايي اضافه بر خود استخر استفاده گردد.
حداكثر عرض پوشش در فرم قوسي7 متر مي تواند باشد

RSS
1
1
جزئیات
13
13
جزئیات
13_g
13_g
جزئیات
15
15
جزئیات
19
19
جزئیات
20
20
جزئیات
22
22
جزئیات
30
30
جزئیات
59
59
جزئیات
60
60
جزئیات
63
63
جزئیات
64
64
جزئیات
67
67
جزئیات
90
90
جزئیات
94
94
جزئیات
105
105
جزئیات
106
106
جزئیات
109
109
جزئیات
155
155
جزئیات
156
156
جزئیات