پوششهای با طراحيها و اجراهای خاص

اين نوع پوششها به تناسب نياز مشتری و يا شرايط خاص محل نصب ممكن است به فرمهای مختلف از قبيل اجرا ی يكطرفه بر روی ديوار و يا اجرا بصورت تركيبی از دو فرم مختلف ويا از دو عرض مختلف و يا  پوششهائی برای مصارف مختلف صنعتی ويا عمومی ديگر ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.

پوششهای متحرك بر روی برخی كريدورها و يا انبارها و سالنهای متحرك رنگ آميزی وبعضی از پاسيوهاو موارد مشابه ديگر از آن جمله ميتواند باشد

RSS
8
8
جزئیات
14
14
جزئیات
16
16
جزئیات
19
19
جزئیات
20
20
جزئیات
43
43
جزئیات
52
52
جزئیات
65
65
جزئیات
92
92
جزئیات
93
93
جزئیات
98072-r-P1010720_JPG_425x425_q85
98072-r-P1010720_JPG_425x425_q85
جزئیات
A32telescopic
A32telescopic
جزئیات
A33telescopic
A33telescopic
جزئیات
A34telescopic
A34telescopic
جزئیات
A35telescopic
A35telescopic
جزئیات
DSC00135
DSC00135
جزئیات
DSC00136
DSC00136
جزئیات
DSC00137
DSC00137
جزئیات
DSC00142
DSC00142
جزئیات
DSC00143
DSC00143
جزئیات
P4291-01
P4291-01
جزئیات
P4291-02
P4291-02
جزئیات
P4291-03
P4291-03
جزئیات
P4291-04
P4291-04
جزئیات
P4357-05
P4357-05
جزئیات
P4357-07
P4357-07
جزئیات
P4357-08
P4357-08
جزئیات
P4357-09
P4357-09
جزئیات
reno_atrium_large_2
reno_atrium_large_2
جزئیات
sunroom_il_002
sunroom_il_002
جزئیات