پوششهای كوتاه
اين نوع پوشش عموما" براي تميز ماندن آب استخر از كثيفي و ريزش برگ و حفاظت اطفال و سالمندان و همچنين گرم شدن آب درون استخر مورد استفاده قرار مي گيرد.
حداكثر عرض برای اجرای آن با توجه به مقطع اجراء تا 12/5 متر مي تواند باشد

RSS
1
1
جزئیات
2
2
جزئیات
3
3
جزئیات
25
25
جزئیات
26
26
جزئیات
30
30
جزئیات
31
31
جزئیات
46
46
جزئیات
47
47
جزئیات
48
48
جزئیات
49
49
جزئیات
50
50
جزئیات
51
51
جزئیات
52
52
جزئیات
54
54
جزئیات
55
55
جزئیات
56
56
جزئیات
57
57
جزئیات
110
110
جزئیات
111
111
جزئیات
112
112
جزئیات
113
113
جزئیات
114
114
جزئیات
115
115
جزئیات
116
116
جزئیات
117
117
جزئیات
118
118
جزئیات
119
119
جزئیات
125
125
جزئیات
140
140
جزئیات