پوشش قوسي با ديواره يكطرفه

در اين نوع پوشش تنها در يكطرف كه ديواره نصب شده است امكان تردد وجود دارد .در اين نوع پوشش امكان نصب پنجره های كشوئي بر روی ديواره جانبی وجود ندارد. اين نوع پوشش به دليل نداشتن تقارن در شكل اجرا برای مناطقی كه دارای بار برف سنگينی در زمستان می باشند پيشنهاد نمی گردد.

حداكثر عرض برای نصب اين نوع پوشش 7 متر ميباشد.

RSS
1
1
جزئیات
6
6
جزئیات
8
8
جزئیات
9
9
جزئیات
10
10
جزئیات
12
12
جزئیات
26
26
جزئیات
27
27
جزئیات
44
44
جزئیات
45
45
جزئیات
46
46
جزئیات
47
47
جزئیات
51
51
جزئیات
3226
3226
جزئیات
3231
3231
جزئیات
3234
3234
جزئیات
Ravena_004
Ravena_004
جزئیات
Ravena_008
Ravena_008
جزئیات
Ravena_011
Ravena_011
جزئیات
Ravena_025
Ravena_025
جزئیات
Ravena_031
Ravena_031
جزئیات