پوشش های قوسي ديواره دار
پوشش های ديواره دار امكان تردد در طول استخر و در اطراف آن را به شما خواهند داد.
ارتفاع ديواره های جانبي به انتخاب مشتری مي تواند باشد. بر روی ديواره های جانبي امكان نصب پنجره های كشويي وجود دارد. حداكثرعرض براي اين نوع پوشش7 متر مي تواند باشد.

RSS
1
1
جزئیات
2
2
جزئیات
3
3
جزئیات
4
4
جزئیات
5
5
جزئیات
8
8
جزئیات
9
9
جزئیات
12
12
جزئیات
13
13
جزئیات
14
14
جزئیات
19
19
جزئیات
20
20
جزئیات
21
21
جزئیات
25
25
جزئیات
26
26
جزئیات
27
27
جزئیات
28
28
جزئیات
38
38
جزئیات
42
42
جزئیات
43
43
جزئیات
51
51
جزئیات
57
57
جزئیات
58
58
جزئیات
59
59
جزئیات
60
60
جزئیات
62
62
جزئیات
63
63
جزئیات
64
64
جزئیات
65
65
جزئیات
66
66
جزئیات
67
67
جزئیات
68
68
جزئیات
69
69
جزئیات
71
71
جزئیات
74
74
جزئیات
75
75
جزئیات
160
160
جزئیات
161
161
جزئیات