توضیحات فنی

توضیحات فنی

 برای داشتن يك پوشش متحرك داشتن فضائی با شكل هندسی منظم (مستطيل ويا مربع )الزامی است.در صورتی كه استخر و يا فضای تحت پوشش دارای شكل هندسی نا منظمی باشد (بيضی-قلوه ای-لوبيا شكل و غيره )می بايست با تغيير در حاشيه اطراف ، آن را درون يك شكل هندسی منظم مستطيل ويا مربع با اضلاعی كاملا موازی وهم تراز محاط نموده و پوشش را بر روی آن بصورت منظم اجرا نمود.

 در صورت نبود چنين امكانی به اجبار بخشهائی از پوشش ميتواند بصورت ثابت طراحی گردد.
محل ريل گذاری در حاشيه استخر يك سطح كاملا صاف و تراز بايد باشد و نسبت به حاشيه طرف مقابل نيز از نظر ارتفاع تراز گردد.
تمام سازه پوشش های متحرک از جنس پروفیل های متنوع آلومینیومی که برای این منظور خاص در مقاطع مختلف طراحی و تولید شده اند ساخته می شوند. پروفیل های آلومینیومی با آلیاژ 6063 از بلت های استاندارد خارجی و با عملیات سخت کاری ویژه جهت افزایش استحکام سازه و تحمل بار برف سنگين تا بيش از يكصد كيلو گرم بر متر مربع توليد ميگردند.ضخامت ديواره پروفيلهای توليد شده از 2 تا 5 ميليمتر متغير بوده ودرجه سختی اعمال شده بر آنها در حد 90 برينل می باشد.سازه ساخته شده دارای رنگ آميزی مخصوص آلومينيوم برای جلوگيری از سياه شدن وشوره زدن پروفيلها در محيط گرم ومرطوب ميباشد. يراق آلات مورد استفاده از قبيل شفتها –واشرها –پيچ و مهره ها از جنس استيل بوده و چرخهای مورد استفاده از جنس مواد تفلون پلی آميد ساخته شده اند. در هيچ قسمت از پوشش متحرك امكان زنگ زدگی وجود ندارد. ريلهای مخصوص آلومينيومی دردو طرف طول استخر و در حاشيه آن بر روی زمين ثابت گرديده و با حركت چرخهای پلي آميدی و بلبرينگهای داخل آن حركت نرم و روانی را برای قطعات متحرك فراهم مينمايند. تعداد قطعات متحرك پوشاننده سقف با توجه به طول فضای تحت پوشش تعريف ميگردد و طول هر كدام از قطعات نيز با توجه به فرم اجرا و ضرورت های لازم ميتواند 214 ، 223 ، 324 ، 428 سانتيمتر باشد.

با افزايش تعداد قطعات متحرك تعداد ريلهای مورد نياز برای حركت آنها نيز افزايش پيدا كرده وباعث اشغال فضای بيشتری از حاشيه جانبی جهت ريل گذاری خواهد شد. ابعادقطعات متحرك از قبيل ارتفاع ديواره ها و يا قوسها از پيش تعيين شده نبوده و با توجه به نياز مشتری طراحی و محاسبه ميگردد.جهت حركت قطعات متحرك وسمت جمع شدن آنها بر روی هم با توجه به انتخاب كارفرما ميتواند به يك سمت و يا به هر دو سمت مختلف در طول باشد و يا اينكه پوشش متحرك از وسط به سمت طرفين در طول باز گردد كه در اين صورت از تعداد ريلهای حاشيه و اشغال فضای اضافی كاسته ميشود.

 

با توجه به وزن سبك سازه و ورقهای مورد استفاده در پوشش حركت دادن آن بسيار آسان بوده و به راحتی توسط يك ويا دو نفر از افراد خانواده قابليت جابجائی را دارد. در صورت نياز بصورت اتوماتيك وبا سيستم الكترومكانيكی و با ريموت كنترل نيز ميتواند باز و بسته گردد.

پوششهای متحرك ميتواند با توجه به نياز مشتری به فرمهای مختلف تمام قوس –ديواره دار دو ويا يك طرفه- كوتاه – تكيه گاهی و يا شيب دار سقفی اجرا گردد.

با توجه به عرض دهانه پوشش وهم چنين باربرف منطقه و شرايط اقليمی محيط ، پروفيلهای آلومينيومی تشكيل دهنده سازه اصلی نيزاز نظر ابعاد و ضخامت ديواره ها متفاوت ميباشد. بطوری كه تا عرض حداكثر 6/5 تا 7 متر از پروفيلهای سايز اول با ابعاد و ضخامتهای مشخص و از عرض 7 تا حداكثر 9/5 متر از پروفيلهای سايز دوم با ابعاد متفاوت و برای عرض بيش از 9/5 متر تا و تا حداكثر 12 متر نيزاز پروفيلهای سايز سوم و برای دهانه بیش از 12 متر تا حداکثر 18 متر از پروفیل های سایز چهارم استفاده ميگردد .با افزايش عرض پوشش پروفيلها نيز با ابعاد بزرگتر و با مقاومت بالاتری توليد و استفاده ميگردند. برای عرضهای بيش از 17 متر سازه های خاص طراحی و اجرا ميگردد. با افزايش عرض پوشش و سايز پروفيلها، هزينه اجرا نيزافزايش پيدا خواهد كرد.

پوششهای متحرك ميتوانند بصورت مستقل و مجزا بر روی زمين نصب گردند و يا اينكه از يك سمت به ساختمان و يا بنای مجاور اتصال داده شوند.

 

 

هزينه اجرای پوششهای متحرك برپايه مساحت جانبی پوشش اجرا شده محاسبه ميگردد(سطح ورق خور) به عنوان مثال استخری با ابعاد 5×10 متر با احتساب سنگ حاشيه دور استخر به اندازه 40 سانتيمتردر دور تا دور آن ، در صورت اجرا به فرم تمام قوس با ارتفاع متعارف 2 متر در وروديها دارای مساحت پوشش در حدود 80 تا 85 متر مربع ميتواند باشد.

با اندازه گيری فضای داخل استخر (تو در توی آبخور استخر ) و ذكر اندازه سنگ حاشيه دور و تعيين نوع پوشش و اعلام آن به همكاران ما برآورد تقريبی مساحت پوشش قابل ارايه خواهد بود.